Pin LG Nexus 4 dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG Prada P940/SU880 BL-44JR dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG LU6200 BL-49KH dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG LTE3 BL-54SH dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG LTE2 F160 BL-53QH dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG L7 P705 BL-44JH dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG G5 BL-42D1F dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG G4 BL-51YF dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG G3 BL-53YH dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG G2 BL-54SG dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG G Pro F240/F310/D686 BL-48TH dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG G F180/E960 BL-T5 dung lượng chuẩn (Loại A)
Pin LG BL-44JN  dung lượng chuẩn (Loại A) (P970/C660/P699/P690/E730/E510/L3/E400/E405/L5/E612//L07C/E615/KU5900)
Loading